సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

6, జులై 2014, ఆదివారం

"శ్రీ గజవాహన కార్తికేయ స్వామివారు"

ఋణ సంబంధమైన సమస్యలను తొలగించి అత్యంత శీఘ్రముగా ఋణబాధా విముక్తిని, అప్రాపిత ధన సంప్రాప్తిని (చాలా కాలంగా రావలసిన గడ్డు బాకీల బాధలను తొలగించి) లక్ష్మీ అనుగ్రహమును ప్రసాదించే
చాలా అరుదుగా దర్శనమిచ్చే

"శ్రీ గజవాహన కార్తికేయ స్వామివారు"

ఏకాననం ద్వినయనం వర కుక్కుటౌ చ ।

వామద్వయే నిశిత శక్తి అభయద్వయం చ ।

బిభ్రాణం ఈశ్వరసుతం తపనాయుతాభం ।

నిత్యం నమామి గజవాహనం ఇష్టసిద్ధ్యై ।।


ప్రతి నిత్యం పై మూర్తిని దర్శిస్తూ ధ్యాన శ్లోకాన్ని పఠించిన ఋణ సంబంధమైన దోషములు తొలగునని శాస్త్రవచనము.
ప్రతి గృహముయందు ఈ మూర్తిని దక్షిణ దిశలో ఉత్తర ముఖముగా ఉంచి బిల్వ (మారేడు) దళములతో ఆరాధించిన త్వరితముగా ఋణ బాధలు తొలగునని శాస్త్రవచనము.

ఈ వివరము సాక్షత్తూ పరమేశ్వరుడు విశ్వామిత్ర మహర్షికి, దూర్వాస మహర్షికి, అగస్త్య మహర్షికి ఉపదేశించినట్లుగా కుమార తంత్రం తెలుపుతున్నది.

మీ
యల్.యస్.సిద్ధాన్తి —


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి