సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

24, ఫిబ్రవరి 2013, ఆదివారం

Sri vijaya nama samvatsara ugadi calendar 2013-2014rohini


kruthika


bharani


Ashvini


2013-14 kalanirnaya panchangamsankhya suchika

nakshatra vivarana


tithi vivarana


kala mahima