సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

10, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

సిద్ధాంతి గారి పంచాంగం
Posted by Picasa

పూర్ణాహుతి

Posted by Picasa

పూర్ణాహుతి

Posted by Picasa

PRAMUKHULATO L S SIDDHANTHY

Posted by Picasa


ప్రతిష్ట మండపం

Posted by Picasa

GANAPATHI KALYANAM