సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

18, నవంబర్ 2015, బుధవారం

2016-2017 durmukhi nama samvatsara kala nirnaya panchangam


వేదమున విధించబడిన నిత్యశ్రౌతస్మార్తాది సకల సత్కర్మానుష్ఠానమునకు తగిన కాలము నిర్ణయించుట జ్యోతిశ్శాస్త్రపు ముఖ్యప్రయోజనము. జటిల గణిత సాధ్యమైన తిధివార నక్షత్ర యోగకరణాదుల నిర్ణయము బహు ప్రాచీన కాలము నుండి అట్టి గణనము నందు నిష్ణాతులైన మన పంచాంగకర్తలు చేయుచూ వచ్చుచున్నారు. కాగా కొన్ని పంచాగముల యందు గ్రహణాది ప్రత్యక్ష గోచరములు కూడా తప్పిపోయెడి పొరపాట్లు దొర్లుచున్నవి. ఇట్టి ప్రమాదములను హరించుటకు తగు నిర్ణయములు తీసుకొనుటకు దోహదముగా శ్రీమఠం పరాపర గురువుల కాలము నుండి సదస్సులు జరుగుచున్నవి.
గత మూడు సంవత్సరములుగా ఈ సదస్సుకు వచ్చి చర్చలలో ప్రధాన భూమికను నిర్వహిస్తున్న శ్రీ దైవజ్ఞ సుబ్రమణ్య సిద్ధాన్తి గారు 2008 నుండి శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠ పరిపాలిత కాల నిర్ణయ పంచాగమును వెలువరించుచున్నారు. ఇందలి నిర్ణయములన్నియూ శ్రీమఠమునందు నిర్వహింపబడు పంచాంగ పండిత సదస్సు నందు ఆమోదింపబడినవిగా ఉన్నాయి.
దుర్ముఖి నామ సంవత్సరమునకు కూడా ఇదే విధముగా పంచాగము వెలువరించబోతున్నారని తెలుసుకొని ఎంతో సంతసించినాము.
ఆస్తికులందరూ ఈ పంచాగమును తమ అనుష్ఠానములలో ఉపయోగించుకొని ఫలితములను పరిపూర్ణముగా పొందగలరు.
జగద్గురు శ్రీ శంకరాచార్య స్వామిగళ్
కంచి కామకోటి పీఠం

nache svakiyamuga rayabadina
durmukhi nama samvatsara kalanirnaya panchangam
free book andaru download chesukogalaru

LIKES MATRAME KAKUNDA TAPPAKUNDA SHARE CHEYAGALARU
TADVARAA ANDARIKI UPAYOGA PADUTUNDI

నాచే స్వకీయంగా గణించబడిన శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సర కాలనిర్ణయ పంచాంగము 2016-2017 క్రింది లింక్ ద్వారా ఉచితముగా అందజేయబడుతున్నది.
మిత్రులు, సన్నిహితులు ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని వినియోగించుకుని మీ మ్త్రులకు కూడా ఈ లింక్ ని శేర్ చేయగలరు.
విద్వత్ కృపాభిలాషి

దైవజ్ఞ సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి


L S SIDDHANTHY NI TTD ASTHANA SIDDHANTHY NI CHEYAGALARU


L S SIDDHANTHY NI TTD ASTHANA SIDDHANTHY NI CHEYAGALARUదైవజ్ఞ సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతిని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ఆస్థాన సిద్ధాంతిగా
( TTD ఆస్థాన సిద్ధాంతిగా) నియమించగలరు 
_ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణా దృగ్గణిత పంచాంగకర్తల సమాఖ్య