సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

5, జులై 2014, శనివారం

"శ్రీ వినాయక శాంతి"

సంకటే సమనుప్రాప్తే యాజ్ఞవల్క్యేన యోగినా ।

శాంతిరుక్తా గణేశస్య కృత్వాతాం శుభమాచరేత్ ॥


"శ్రీ వినాయక శాంతి"

ద్వాత్రింశత్ గణేషారాధన, గణేశ మండలారాధనం, గో ముఖ ప్రసవం, గోయమల జనన శాంతి, ౯౬ ద్రవ్యములతో మహాభిషేకం, ౩౨ ద్రవ్యములతో హవనం, వినాయక కళ్యాణం, సుబ్రహ్మణ్య కళ్యాణం, గోదానం, మహాపూర్ణాహుతి.


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి