సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

5, మే 2015, మంగళవారం

Sr manmatha nama samvatsara kala nirnaya panchangam 2015-2016

Sr manmatha nama samvatsara kala nirnaya panchangam 2015-2016

DAIVAGNA. L.S.SIDDHANTHY

శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠ పరిపాలిత శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర కాలనిర్ణయ పంచాంగం

"దైవజ్ఞ సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాన్తి"
సృష్ట్యాది గత సౌరాబ్దాః ౧౯౫,౫౮,౮౫,౧౧౬
వర్తమాన మహాయుగ గతాబ్దాః ౩౮,౯౭,౨౧౫
వర్తమాన కలియుగ గతాబ్దాః ౫,౧౧౬
శాలివాహన శక గతాబ్దాః ౧౯౩౭
శ్రీమత్ శంకరాచార్య అవతార గతాబ్దాః ౨౦౮౭
ప్రభవాది ౨౯