సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

25, మార్చి 2013, సోమవారం

విజయ నామ సంవత్సర వివాహాది ముహూర్తములు. యల్ సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాన్తి 2013 -2014

http://www.scribd.com/doc/131620853/2013-14-Vijaya-Panchangam-Muhurtamulu-by-sri-kala-nirnaya-panchangam-L-S-Ls Siddhanthy

విజయ నామ సంవత్సర ఉగాది క్యాలెండర్ యల్ సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాన్తి 2013 -2014

http://www.scribd.com/doc/131480449/2013-14-Sri-Vijaya-Nama-Samvatsara-Ugadi-Calander-by-L-S-SIDDHANTHY
http://www.4shared.com/office/6OrqO5TM/2013-14_sri_vijaya_nama_samvat.
html http://www.ziddu.com/download/21847082/srivijayanamasamvatsaraugadicalanderbyLSSIDDHANTHY.pdf.html