సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

25, మార్చి 2014, మంగళవారం

శ్రీ జయ నామ సంవత్సర ఫలితాంశములు మరియు ద్వాదశరాశుల ఫలితములు_శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగం.2014-2015.

శ్రీ జయ నామ సంవత్సర ఫలితాంశములు మరియు ద్వాదశరాశుల ఫలితములు_శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగం.౨౦౧౪-౨౦౧౫

శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త, జ్యోతిష కేసరి బిరుదాంకితులు
సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి ,
శ్రీ లలితామ్బికా జ్యోతిషామృత నిలయం (రి.నెం.583/09) నిర్వాహకులు
ప్రతిష్టాది వైదిక కార్యక్రమ నిర్వహణ. 9963732303
lssiddhanthy@gmail.com
వెబ్‌సైట్ http://lsiddhanthy.blogospot.com
http://lsiddhanthi.blogospot.com

17, మార్చి 2014, సోమవారం

శ్రీ జయ నామ సంవత్సర పండుగల వివరములు_ శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగం శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త, జ్యోతిష కేసరి బిరుదాంకితులు సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి, Sri jaya nama samvatsaramulo pandugala vivaramulu _ Ls Siddhanthy Sri Kala Nirnaya Panchangam


శ్రీ జయ నామ సంవత్సర పండుగల వివరములు_శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగం
శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త, జ్యోతిష కేసరి బిరుదాంకితులు
సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి ,
శ్రీ లలితామ్బికా జ్యోతిషామృత నిలయం (రి.నెం.583/09) నిర్వాహకులు
ప్రతిష్టాది వైదిక కార్యక్రమ నిర్వహణ. 9963732303
lssiddhanthy@gmail.com
వెబ్‌సైట్ http://lsiddhanthy.blogospot.com
http://lsiddhanthi.blogospot.com
Sri jaya nama samvatsaramulo dwadasha rashula variki dwadasha masamulaku Adhipathulu & vati phalitamulu _ Ls Siddhanthy Sri Kala Nirnaya Panchangam

Sri jaya nama samvatsaramulo dwadasha rashula variki dwadasha masamulaku Adhipathulu & vati phalitamulu _ Ls Siddhanthy
Sri Kala Nirnaya Panchangam, lsiddhanthy.blogspot.com, lssiddhanthy.blogspot.comశ్రీ జయ నామ సంవత్సర వివాహాది ముహూర్తముల వివరములు_శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగం_సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి. Sri jaya nama samvatsara vivaha muhurthamulu_lssiddhanthi


శ్రీ జయ నామ సంవత్సర వివాహాది ముహూర్తముల వివరములు_శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగంశ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త, జ్యోతిష కేసరి బిరుదాంకితులుసుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి శ్రీ లలితామ్బికా జ్యోతిషామృత నిలయం (రి.నెం.583/09) నిర్వాహకులు ప్రతిష్టాది వైదిక కార్యక్రమ నిర్వహణ. 9963732303  lssiddhanthy@gmail.com  
వెబ్‌సైట్
http://lsiddhanthy.blogospot.com  
http://lsiddhanthi.blogospot.com