సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

18, అక్టోబర్ 2015, ఆదివారం

2016 durmuhurtha vishayam

2016 వ సంవత్సరం లో ప్రతిరోజుకి దుర్ముహూర్త సమయములు, ఇవ్వడము జరిగినది
Ls Siddhanthi