సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

4, అక్టోబర్ 2013, శుక్రవారం

అపరాజితా పూజా నిర్ణయం & శ్రీ విజయ దశమి నిర్ణయం & శమీ పూజా సమయ నిర్ణయం _ శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త, జ్యోతిష కేసరి బిరుదాంకితులు సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి

అపరాజితా పూజా నిర్ణయం & శ్రీ విజయ దశమి నిర్ణయం & శమీ పూజా సమయ నిర్ణయం   _ శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త, జ్యోతిష కేసరి బిరుదాంకితులు  సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి

త్రిరాత్ర కలశ స్థాపన నిర్ణయం & శ్రీ సరస్వతీపూజా నిర్ణయం _ శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త, జ్యోతిష కేసరి బిరుదాంకితులు సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి

త్రిరాత్ర కలశ స్థాపన నిర్ణయం & శ్రీ సరస్వతీపూజా నిర్ణయం  _ శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త, జ్యోతిష కేసరి బిరుదాంకితులు  సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి

శ్రీ దేవీ శరన్నవరాత్రి కలశ స్థాపన నిర్ణయం _ శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త, జ్యోతిష కేసరి బిరుదాంకితులు సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి

 శ్రీ దేవీ శరన్నవరాత్రి కలశ స్థాపన నిర్ణయం
శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త, జ్యోతిష కేసరి బిరుదాంకితులు  సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి