సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

26, ఆగస్టు 2012, ఆదివారం

MANA MAHANEYULU

మన మహనీయులు :- 

స్కంధత్రయత్మకం శాస్త్రం ఆద్యాం సిద్ధాంత సంజ్ఞికం |
ద్వ్తీయం జాతకంస్కంధం తృతీయం సంహితాహ్వయం ||


నామ: - కాల: - రచనాగ్రంథా:
 1.ఆర్యభట్ట: - 500 - ఆర్యభట్టీయం.
2.వరాహమిహిర: - 600 - పంచసిద్ధాంతిక,బృహజ్జాతకం,లఘుజాతకాంచ.
3.బ్రహ్మగుప్త: - 700 - బ్రహ్మస్ఫుట సిద్ధాంత:,ఖణ్డఖాద్యం,ధ్యానగ్రహాశ్చ.
4.లల్ల: - 700 - రత్నకోశ:,ధీవృద్ధియంత్రశ్చ.
5.ఉత్పలాచార్య: - 1000 - వరాహమిహిర గ్రంథానాం టీకా:.
6.శ్రీపతి: - 1100 - సిద్ధాంత శేఖర్ ధీకోతిక్రణ,రత్నమాలా,జాతకపద్దతయ:.
7.భోజదేవ: - 1100 - రాజమృగాందకకరణం.
8.భాస్కరాచార్య: -1114 - సిద్ధాంత శిరోమణి:, కరణకుతూహలాంచ.
9.కేశవ దైవజ్ఞ: - 1500 - గ్రహకౌతుక:,ముహూర్త తత్వ:,జాతక పద్దతయ:.
10.గణేశ దైవజ్ఞ: -1550 - గ్రహలాఘవ:. 11.కమలాకర: - 1650 - సిద్ధాంత తత్వవివేక:.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి