సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

2, ఏప్రిల్ 2016, శనివారం

‪శ్రీదుర్ముఖి‬ నామ సంవత్సర ఫలితములు‬

‪#‎శ్రీదుర్ముఖి‬ నామ సంవత్సర ‪#దేశఫలితములు‬
॥ శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర ‪#‎రాశిఫలితములు‬
మరీచిః దుర్ముఖాఖ్యానం మన్యుం మర్కట మాశ్రితం ॥
వివృతాస్యం జగద్భీతిదాయకం సంశ్రయేముదే ॥

శ్రీదుర్ముఖి నామ సంవత్సర వివరణ


శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర దేశ ఫలితములు


శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర మేష రాశి ఫలితములు


శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర వృషభ రాశి ఫలితములు


శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర మిథున రాశి ఫలితములు


శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర కర్కాటక రాశి ఫలితములు


శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర సింహ రాశి ఫలితములు


శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర కన్య రాశి ఫలితములు


శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర తుల రాశి ఫలితములు


శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర వృశ్చిక రాశి ఫలితములు


శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర ధనస్సు రాశి ఫలితములు


శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర మకర రాశి ఫలితములు


శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర కుంభ రాశి ఫలితములు


శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర మీన రాశి ఫలితములువ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి