సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

8, అక్టోబర్ 2015, గురువారం

శ్రీ దేవీ వైభవం శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర శరన్నవరాత్రి వివరణ_దైవజ్ఞ సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి


శ్రీ దేవీ వైభవం
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర శరన్నవరాత్రి వివరణ_దైవజ్ఞ సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి


3 వ్యాఖ్యలు: