సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

2, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

విజయదశమి నిర్ణయం_యల్.యస్.సిద్ధాన్తి

శ్రీ జయ నామ సంవత్సర విజయదశమి నిర్ణయం

శ్రీ జయ నామ సంవత్సర
అపరాజితా పూజా కాలనిర్ణయం

శ్రీ జయ నామ సంవత్సర
శమీపూజా కాలనిర్ణయం_యల్.యస్.సిద్ధాన్తివ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి