సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

1, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

భారతీయ కాలమానము అధిపతులు

భారతీయ కాలమానము అధిపతులుపంచాంగములో చూపబడు ౬౦ సంవత్సరముల, వాటి అధిపతుల కలియుగ వత్సర, శాలీవాహన శక సంవత్సరముల వివరణమీ యల్.యస్.సిద్ధాన్తిశ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగ కర్త

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి