సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

5, సెప్టెంబర్ 2014, శుక్రవారం

గణపతి వైభవం

గణపతి వైభవంవ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి