సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

29, సెప్టెంబర్ 2014, సోమవారం

2015 Calendar _by L S Siddhanthy_2015 క్యాలెండర్_యల్.యస్.సిద్ధాంతి.

2015 Calendar_ JANUARY _by L S Siddhanthy

కల్యాది ౫౧౧౫, శాలివాహన శకం ౧౯౩౬,
శ్రీ జయ నామ సంవత్సర పౌష్య శుద్ధ ఏకాదశి గురువారం నుండి
శ్రీ జయ నామ సంవత్సర మాఘ శుద్ధ ద్వాదశి శనివారం వరకు

2015 క్యాలెండర్ _ జనవరి _ యల్.యస్.సిద్ధాంతి.

శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త,
శ్రీ లలితాంబికా జ్యోతిషామృత నిలయం.


2015 Calendar_ FEBRUARY _by L S Siddhanthy

కల్యాది ౫౧౧౫, శాలివాహన శకం ౧౯౩౬,
శ్రీ జయ నామ సంవత్సర మాఘ శుద్ధ త్రయోదశి ఆదివారం నుండి
శ్రీ జయ నామ సంవత్సర ఫాల్గుణ శుద్ధ దశమి శనివారం వరకు

2015 క్యాలెండర్ _ ఫిబ్రవరి _ యల్.యస్.సిద్ధాంతి.

శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త,
శ్రీ లలితాంబికా జ్యోతిషామృత నిలయం.


2015 Calendar_ MARCH _by L S Siddhanthy

కల్యాది ౫౧౧౫-౫౧౧౬, శాలివాహన శకం ౧౯౩౬-౧౯౩౭,
శ్రీ జయ నామ సంవత్సర ఫాల్గుణ శుద్ధ ఏకాదశి ఆదివారం నుండి
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర చైత్ర శుద్ధ ఏకాదశి మంగళవారం వరకు

2015 క్యాలెండర్ _ మార్చి _ యల్.యస్.సిద్ధాంతి.

శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త,
శ్రీ లలితాంబికా జ్యోతిషామృత నిలయం.2015 Calendar_ APRIL _by L S Siddhanthy

కల్యాది ౫౧౧౬, శాలివాహన శకం ౧౯౩౭,
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర చైత్ర శుద్ధ ద్వాదశి బుధవారం నుండి
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర వైశాఖ శుద్ధ ద్వాదశి గురువారం వరకు

2015 క్యాలెండర్ _ ఏప్రిల్ _ యల్.యస్.సిద్ధాంతి.

శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త,
శ్రీ లలితాంబికా జ్యోతిషామృత నిలయం.


2015 Calendar_ MAY _by L S Siddhanthy

కల్యాది ౫౧౧౬, శాలివాహన శకం ౧౯౩౭,
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర వైశాఖ శుద్ధ త్రయోదశి శుక్రవారం నుండి
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర జ్యేష్ట శుద్ధ త్రయోదశి ఆదివారం వరకు

2015 క్యాలెండర్ _ మే _ యల్.యస్.సిద్ధాంతి.

శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త,
శ్రీ లలితాంబికా జ్యోతిషామృత నిలయం.


2015 Calendar_ JUNE _by L S Siddhanthy

కల్యాది ౫౧౧౬, శాలివాహన శకం ౧౯౩౭,
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర జ్యేష్ట శుద్ధ చతుర్దశి సోమవారం నుండి
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర అధిక ఆషాడ శుద్ధ త్రయోదశి మంగళవారం వరకు

2015 క్యాలెండర్ _ జూన్ _ యల్.యస్.సిద్ధాంతి.

శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త,
శ్రీ లలితాంబికా జ్యోతిషామృత నిలయం.


2015 Calendar_ JULY _by L S Siddhanthy

కల్యాది ౫౧౧౬, శాలివాహన శకం ౧౯౩౭,
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర అధిక ఆషాఢ శుద్ధ చతుర్దశి బుధ వారం నుండి
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర నిజ ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణిమ శుక్ర వారం వరకు

2015 క్యాలెండర్ _ జులై _ యల్.యస్.సిద్ధాంతి.

శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త,
శ్రీ లలితాంబికా జ్యోతిషామృత నిలయం.


2015 Calendar_ AUGUST _by L S Siddhanthy

కల్యాది ౫౧౧౬, శాలివాహన శకం ౧౯౩౭,
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర నిజ ఆషాఢ బహుళ పాడ్యమి శని వారం నుండి
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర శ్రావణ బహుళ విదియ సోమ వారం వరకు

2015 క్యాలెండర్ _ అగస్ట్ _ యల్.యస్.సిద్ధాంతి.

శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త,
శ్రీ లలితాంబికా జ్యోతిషామృత నిలయం


2015 Calendar_ SEPTEMBER _by L S Siddhanthy

కల్యాది ౫౧౧౬, శాలివాహన శకం ౧౯౩౭,
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర శ్రావణ బహుళ తదియ మంగళ వారం నుండి
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర భాద్రపద బహుళ తదియ బుధ వారం వరకు 

2015 క్యాలెండర్ _ సెప్టెంబర్ _ యల్.యస్.సిద్ధాంతి.

శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త,
శ్రీ లలితాంబికా జ్యోతిషామృత నిలయం.


2015 Calendar_ OCTOBER _by L S Siddhanthy

కల్యాది ౫౧౧౬, శాలివాహన శకం ౧౯౩౭,
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర భాద్రపద బహుళ చవితి గురు వారం నుండి
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర ఆశ్వీయుజ బహుళ పంచమి శని వారం వరకు

2015 క్యాలెండర్ _ అక్టోబర్ _ యల్.యస్.సిద్ధాంతి.

శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త,
శ్రీ లలితాంబికా జ్యోతిషామృత నిలయం.


2015 Calendar_ NOVEMBER _by L S Siddhanthy

కల్యాది ౫౧౧౬, శాలివాహన శకం ౧౯౩౭,
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర ఆశ్వీయుజ బహుళ షష్ఠి ఆది వారం నుండి
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర కార్తీక బహుళ పంచమి సోమ వారం వరకు

2015 క్యాలెండర్ _ నవంబర్ _ యల్.యస్.సిద్ధాంతి.

శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త,
శ్రీ లలితాంబికా జ్యోతిషామృత నిలయం.


2015 Calendar_ DECEMBER _by L S Siddhanthy

కల్యాది ౫౧౧౬, శాలివాహన శకం ౧౯౩౭,
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర కార్తీక బహుళ షష్ఠి మంగళ వారం నుండి
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర మార్గశిర బహుళ షష్ఠి గురు వారం వరకు

2015 క్యాలెండర్ _ డిసెంబర్ _ యల్.యస్.సిద్ధాంతి.

శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త,
శ్రీ లలితాంబికా జ్యోతిషామృత నిలయం.వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి